บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง                   รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภาวะผู้นำ ของนักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

ผู้รายงาน                นายสายศิลป์  สายืน

สถานที่                  วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 

                                สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ปีการศึกษา              2551

………………………………………………………………………………

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง ภาวะผู้นำ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่องภาวะผู้นำ       3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักศึกษาระดับอนุปริญญา ที่มีต่อบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภาวะผู้นำ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับอนุปริญญา สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่น 1 ที่เรียนรายวิชา ภาวะผู้นำ  หน่วยจัดวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู  อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 30 คน คัดเลือกโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย  จำนวน  30  คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาภาวะผู้นำ นักศึกษาระดับอนุปริญญา  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาวะผู้นำ 4)แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ เพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา ภาวะผู้นำ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าสถิติพื้นฐาน และค่าสถิติที (t-test)

 

ผลการทดลองพบว่า

1) แนวคิดของผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับรูปแบบ องค์ประกอบ และการนำเสนอที่มีวัตถุประสงค์ เนื้อหาแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ภายในเนื้อหา เป็นภาพนิ่ง และกรอบคำอธิบายเพิ่มเติม ที่มีเสียงบรรยาย นำเสนอเป็นขั้นตอนที่มีความน่าสนใจ เลือกเรียนหัวข้อต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ

2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นมีค่าตัว E1 เท่ากับ 86.75 E2 เท่ากับ 86.58 ซึ่งสูงกว่า

เกณฑ์ที่กำหนดไว้

3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01

4) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา ภาวะผู้นำ  อยู่ในระดับมาก

ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา ภาวะผู้นำ ในการเรียนรู้ของนักศึกษา สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถทบทวนความรู้ที่ยังไม่เข้าใจ ให้มีความเข้าใจชัดเจนได้ยิ่งขึ้น ในการเรียนรู้จากการฟัง การอ่านและการศึกษา ตามความพอใจของตนเอง ในตัวของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความน่าสนใจเนื้อหาชัดเจน เข้าใจง่าย  ส่วนการทดสอบ นักศึกษามีความเห็นว่าการทดสอบตรงกับเนื้อหาที่เรียนรู้และมีความพึงพอใจกับคะแนนที่ได้ ด้านสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การสอนแปลกใหม่ น่าสนใจ ช่วยให้การเรียนในเนื้อหาง่ายขึ้น

Advertisements

หมวดหมู่