ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การศึกษาเป็นกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคนให้มีความรู้ การพัฒนาคนที่ถูกวิธีนั้นจะต้องพัฒนาให้สามารถเลือกใช้ หรือสร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม ควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีด้วย  การจัดการศึกษาเพื่อให้คนมีคุณภาพ จะต้องอาศัยพื้นฐานการศึกษาค้นคว้า วิจัย ทดลอง เพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ครู อาจารย์ และสังคมการศึกษา จำเป็น ต้องมีความตระหนักและความพร้อมในการดำเนินการ ปรับปรุงการเรียนรู้ ครูผู้สอน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ครรชิต มาลัยวงศ์ และคณะ 2544 )

การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ ต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมแต่ละระดับการศึกษา ในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับตนเอง ความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบการเมือง การปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ความรู้ทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา ประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข การจัดกระบวนการเรียนรู้นั้น จะต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลกระบวนการคิด การฝึกทักษะ การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้มาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้ ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วน สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา (สำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2542 )

สภาพการจัดการศึกษา มีผลมาจากปัจจัยที่บ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษา จำเป็นต้องมี การพัฒนาและการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และ   การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยเฉพาะ ด้าน  การจัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา   การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้ในกิจกรรม การเรียนการสอน  การจัดให้มีศูนย์สื่อหรือศูนย์วิชาการของสถานศึกษา โดยเฉพาะการใช้สื่อและนวัตกรรมการสอน และวิธีสอนหลาย ๆ วิธีจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามความสามารถของแต่ละบุคคล สามารถใช้เรียนได้ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล(สายศิลป์  สายืน , 2550)

เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้สอนจะต้องรู้จักการนำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยสื่อการเรียนการสอน มีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด เพราะสื่อการเรียนการสอนเป็นส่วนสำคัญในการจัดสภาพแวดล้อม ซึ่งก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้และยังเป็นแหล่งเปิดโอกาส ให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้โดยที่ผู้สอนนั้น ต้องนำเอาสภาพปัญหา และความต้องการเหล่านั้น มาพัฒนาด้านนวัตกรรมซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศสนับสนุนให้มีการใช้สื่อการเรียนการสอน ทั้งระดับประถม ระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนการเรียนการสอนในวิชาชีพต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย และให้มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้การเรียนการสอนประสบผลสำเร็จตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง เน้นกระบวนการเรียนรู้ การคิดและการแก้ปัญหา โดยส่งเสริมให้มีการใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย ในรายวิชาแต่ละกลุ่มประสบการณสำหรับระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนการเรียนการสอนในวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การเกิดกระบวนการต่าง ๆ ตามที่หลักสูตรต้องการ (สม ชัยสรรค์ 2533 )

ในสถานการณ์ปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วความเจริญด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากความสามารถของคอมพิวเตอร์ช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน และคำนวณได้อย่างแม่นยำรวดเร็ว หลาย ๆ หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ได้นำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น ด้านการแพทย์ ด้านการทหาร ด้านการอุตสาหกรรม ด้านการธุรกิจ เป็นต้น

สำหรับในด้านการศึกษา ได้มีการนำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการพัฒนาการใช้สื่อการศึกษา การฝึกอบรมเป็นอย่างมาก การนำเสนอภาพ เสียง และอักษรทางคอมพิวเตอร์อย่างสมบูรณ์ การผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและการฝึกอบรม ได้เปลี่ยนไปจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนธรรมดา มาเป็นบทเรียนที่สามารถเสนอสื่อประสม อย่างผสมผสานทั้งภาพ เสียง และอักษร และเป็นที่รู้จักกันในความหมายของมัลติมีเดีย” (Multimedia) การนำเสนอแบบมัลติมีเดียที่มีคุณภาพ จะต้องมีการวางแผนเตรียมการผลิต ทดสอบประสิทธิภาพ และประเมินการนำเสนออย่างจริงจัง ชุดนำเสนอมัลติมีเดีย (Multimedia) ในคอมพิวเตอร์ เป็นรูปแบบมัลติมีเดีย(Multimedia) ที่เสนอผ่านคอมพิวเตอร์ โดยสามารถนำเสนอได้ทั้งอักษร(Text)เสียง (Sound) ภาพ (Image) วีดีโอหรือรายการโทรทัศน์ (Full Feature Video) โดยมีโปรแกรมสำหรับผลิตการนำเสนอแบบมัลติมีเดียหลากหลาย ทำให้สามารถเลือกใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ และขึ้นอยู่กับระดับคุณภาพของชุดนำเสนอ เช่น Authorware, Toolbooks , Director, Action PowerPoint เป็นต้น (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 2545: )

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของมัลติมีเดีย ที่นำสื่อต่างชนิดกันมาประสมกัน ในลักษณะที่เป็นบูรณาการ (Integration) เพื่อให้สื่อแต่ละประเภททำหน้าที่ในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระอย่างดีที่สุด คอยนัดแนะกับเพื่อนร่วมชั้น และครูผู้สอนความแปลกใหม่ของคอมพิวเตอร์ ทำให้นักเรียนเลือกคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ก็เป็นรูปแบบหนึ่ง ของมัลติมีเดีย ที่นำสื่อต่างชนิดกันมาประสมกัน ในลักษณะที่เป็นบูรณาการ (Intergration) เพื่อให้สื่อแต่ละประเภททำหน้าที่ในการถ่ายทอด เนื้อหาสาระ อย่างดีที่สุด โดยการนำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการออกแบบบทเรียนตามกระบวนการของการเรียนการสอน การทบทวน การทำแบบฝึกหัด ตลอดจนการวัดผลบทเรียน

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในด้านการเรียนการสอน เป็นสื่อการสอนที่ดีเพราะสามารถทำในสิ่งที่สื่อชนิดอื่นไม่สามารถทำได้ เช่น การตัดสินใจในการเสนอเนื้อหาใหม่หรือให้ศึกษาเนื้อหาเดิม การแก้ปัญหาระหว่าครูกับนักเรียน และระหว่างนักเรียนกับนักเรียนด้วยกันเอง สามารถกระทำได้ เพราะเป็นการเรียนการสอนแบบรายบุคคล ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนไม่ต้องนัดแนะกับเพื่อนร่วมชั้น ครูผู้สอน ความแปลกใหม่ของคอมพิวเตอร์ทำให้นักเรียนเลือกบทเรียนและวิธีการเรียนได้หลายแบบ การเสริมแรงในการเรียนก็ทำได้อย่างรวดเร็วและมีระบบ โดยการให้ผลย้อนกลับทันทีในรูปของคำอธิบาย สีสัน ภาพและเสียง เป็นต้น การควบคุมผลสัมฤทธิ์ในการเรียน กระทำได้ง่าย ด้วยการทำให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีการบันทึกการตอบคำถามและการทำงาน ของผู้เรียนเอาไว้ด้วยแล้ว ผู้สอนสามารถตรวจสอบ คุณภาพของบทเรียน ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ของการเรียนได้อย่างละเอียด ในด้านการจัดทำบทเรียนก็ประหยัดค่าใช้จ่าย และเวลาได้หากมีการปรับปรุงเนื้อหาบทเรียนสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ระบบคอมพิวเตอร์จึงเป็นสื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพโดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดในสถานการณ์และเนื้อหาวิชา ที่มีความยาวเหมาะสมกับวุฒิภาวะของการรับรู้ของผู้เรียน มีส่วนร่วมกิจกรรมอย่างกระตือรือร้น ผู้เรียนได้ทราบผลแห่งการทำกิจกรรมทันทีและผู้เรียนได้รับประสบการณ์แห่งความสำเร็จในการเรียน

การพัฒนาและการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์เป็นเทคโนโลยีใหม่  มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในยุค ICT:Information and Communication Technology  เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) ซึ่งนับวันแต่จะก้าวเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างมากในวงการศึกษา ทั้งนี้เพราะคอมพิวเตอร์มีคุณสมบัติและลักษณะพิเศษที่สามารถจะเอื้ออำนวยในการเรียนการสอนและการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น คอมพิวเตอร์จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เนื่องจากการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์เป็นประสบการณ์ที่แปลกและใหม่ การใช้สี ภาพลายเส้นที่แลดูเคลื่อนไหว ตลอดจนเสียงดนตรี จะเป็นการเพิ่มความเหมือนจริงและเร้าใจผู้เรียน (กิดานันท์ มลิทอง, 2536 ) สำหรับการจัดการบริการการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีลักษณะหลายหลาก โดยเฉพาะวิทยาลัยชุมชน ซึ่งบริหารงานโดยชุมชน และเพื่อชุมชน เป็นการจัดการศึกษาตามความต้องการของชุมชน สิ่งที่สำคัญที่ควรคำนึงถึง คือ สื่อการศึกษา โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ในการเสนอสิ่งเร้าให้กับ ผู้เรียนมีการประเมินการตอบสนองจากผู้เรียน ให้การเสริมแรงตามสมควรและเสนอสิ่งเร้าในลำดับต่อไปเมื่อผู้เรียนตอบสนองสิ่งเร้าได้ตรงตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้  ด้วยศักยภาพของคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วการออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยให้มีการนำเสนอข้อมูลเนื้อหาต่าง ๆ ในลักษณะของมัลติมีเดียจึงไม่ใช่เรื่องยากเหมือนในอดีต อย่างไรก็ตามการนำเสนอข้อมูลเนื้อหาต่าง ๆ ในลักษณะของมัลติมีเดียควรที่จะมีการเลือกใช้อย่างเหมาะสมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งควรที่จะคำนึงถึงลักษณะและความสามารถทางการเรียนของผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นปัจจัยสำคัญ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2541 )

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในด้านการเรียนการสอน เป็นสื่อการสอนที่ดีเพราะสามารถทำในสิ่งที่สื่อชนิดอื่นไม่สามารถทำได้ เช่น การตัดสินใจในการเสนอเนื้อหาใหม่หรือให้ศึกษาเนื้อหาเดิม การแก้ปัญหาระหว่าครูกับนักเรียน สามารถกระทำได้ เพราะเป็นการเรียนการสอนแบบรายบุคคล ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนไม่ต้องนัดแนะกับเพื่อนร่วมชั้น ครูผู้สอน ความแปลกใหม่ของคอมพิวเตอร์ทำให้นักเรียนเลือกบทเรียนและวิธีการเรียนได้หลายแบบ โดยการให้ผลย้อนกลับทันทีในรูปของคำอธิบาย สีสัน ภาพและเสียง เป็นต้น การควบคุมผลสัมฤทธิ์ในการเรียน กระทำได้ง่าย ด้วยการทำให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีการบันทึกการตอบคำถามและการทำงาน ของผู้เรียนเอาไว้ด้วยแล้ว ผู้สอนสามารถตรวจสอบ คุณภาพของบทเรียน ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ของการเรียนได้อย่างละเอียด ในด้านการจัดทำบทเรียนก็ประหยัดค่าใช้จ่าย และเวลาได้หากมีการปรับปรุงเนื้อหาบทเรียนสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ระบบคอมพิวเตอร์จึงเป็นสื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพโดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดในสถานการณ์และเนื้อหาวิชา ที่มีความยาวเหมาะสมกับวุฒิภาวะของการรับรู้ของผู้เรียน มีส่วนร่วมกิจกรรมอย่างกระตือรือร้น ผู้เรียนได้ทราบผลแห่งการทำกิจกรรมทันทีและผู้เรียนได้รับประสบการณ์แห่งความสำเร็จในการเรียน

ซึ่งวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวง ศึกษาธิการได้จัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชน (ฉบับปรับปรุง)  พุทธศักราช 2549   โดยหลักสูตรวิทยาลัยชุมชน สร้างขึ้นให้มีความคล่องตัวในการจัดการเรียนการสอน มีความยึดหยุ่นสอดคล้องกับหลักการของวิทยาลัยชุมชน คือ  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจและความพร้อม  จึงได้ให้ความสำคัญและประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในการพัฒนาคุณภาพของการเรียนรู้ มุ่งเน้นการศึกษาด้วยตนเอง มีความรู้ความชำนาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่ได้ศึกษา สามารถนำไปประกอบอาชีพและมีความสามารถในการจัดการธุรกิจได้อย่างอิสระ และทันต่อเทคโนโลยี บรรลุวัตถุประสงค์ทางการ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: