สถิติที่ใช้ในการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติที่ใช้ในการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ ใช้เครื่องมือวิเคราะห์สถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทาง

สถิติช่วยในการคำนวณ ดังนี้

3.5.1 วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)

3.5.2 วิเคราะห์ค่าความยากง่าย (P) และค่าอำนาจจำแนก (R) รายข้อของแบบทดสอบ

3.5.3 หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย

(  ) และประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ E1/E2

3.5.4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วย

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้ค่าเฉลี่ย (   ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่า

สถิติทีแบบไม่อิสระ (t – test  Dependent)

3.5.5 ความคิดเห็นที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและวิธีสอนแบบปกติ โดยใช้

ค่าเฉลี่ย (   ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

 

4.2 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา ภาวะผู้นำ

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชา

ภาวะผู้นำ มีรายละเอียดดังนี้

 

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชา ภาวะผู้นำ

จำนวนนักศึกษา(คน)

แบบทดสอบระหว่างเรียน

ทดสอบหลังเรียน

ประสิทธิภาพ

E1 / E2

หน่วยที่

คะแนน

เต็ม/หน่วย

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ยรวม

คะแนนเต็ม

คะแนนเฉลี่ย

30

1

10

8.56

34.70

40

34.63

86.75 / 86.58

2

10

8.60

3

10

8.73

4

10

8.80

 

จากตารางที่ 1 แสดงค่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา ภาวะผู้นำ  ได้ผ่านการทดลองหาประสิทธิภาพ โดยนักศึกษาสามารถทำแบบทดสอบระหว่างเรียนได้คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 86.75 และสามารถทำแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 86.58 แสดงว่าประสิทธิภาพของ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา ภาวะผู้นำ สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์     ช่วยสอน รายวิชา ภาวะผู้นำ  ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

 

4.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ก่อนและหลัง การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   

      รายวิชา ภาวะผู้นำ

จากการนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา ภาวะผู้นำ  ใช้จัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาระดับ อนุปริญญา วิทยาลัยชุมชน  โดยให้นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนเรียน และเมื่อเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา ภาวะผู้นำ แล้วให้นักศึกษาทำแบบทดสอบหลังจบบทเรียน ได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 2

 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ก่อนและหลัง การเรียนด้วยบทเรียน

                 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  รายวิชา ภาวะผู้นำ

การทดสอบ

จำนวน (คน)

คะแนนเต็ม

คะแนนเฉลี่ย

S.D.

t-test

ก่อนเรียน

หลังเรียน

30

30

40

40

17.16

34.63

2.22

1.49

33.718**

** P > .01

 

จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาภาวะผู้นำ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่กำหนดไว้

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: