สรุปผลการวิจัย

สรุปผลการวิจัย

การรายงานครั้งนี้ เป็นการรายงานการพัฒนา บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาภาวะผู้นำของนักศึกษาระดับอนุปริญญา  สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่น 1 ที่เรียนรายวิชา ภาวะผู้นำ  หน่วยจัดวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู  อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู  สรุปผลได้ดังนี้

5.1.1 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา สรุปได้ว่า รูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เน้นคำอธิบายเนื้อหา  มีความน่าสนใจ กระตุ้นให้อยากเรียน มีภาพนิ่ง  ภาพนิ่งควรมีเสียงดนตรีประกอบ ในการเรียน สามารถเลือกเรียนเป็นหัวข้อต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ มีกิจกรรม ก่อนเรียนและหลังเรียน แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ มีการประเมินตนเองจากการเรียนเนื้อหาของบทเรียน แสดงให้เห็นถึงความรู้พื้นฐานของผู้เรียน  ก่อนนำมาสู่เนื้อหาของภาวะผู้นำ มีคำแนะนำในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

5.1.2 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สรุปได้ว่า รูปแบบของบทเรียน

ควรนำเสนอในรูปแบบ สอนเนื้อหาความรู้  การออกแบบข้อความ ใช้ตัวอักษรแบบที่อ่านง่าย ชัดเจน ด้านภาพ ใช้ภาพนิ่ง ถ่ายจากของจริง ด้านเสียง ควรมีเสียงดนตรีประกอบคำบรรยาย ด้านการควบคุมหน้าจอใช้สัญลักษณ์ที่เข้าใจง่าย ชัดเจน เป็นรูปแบบเดียวกัน การเชื่อมโยงเนื้อหาไม่ซับซ้อน ออกแบบ

หน้าจอให้มีความน่าสนใจ เหมาะสมกับจิตวิทยาการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล จากแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ ระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน มีการแสดงผลในการเฉลยด้วยข้อความ ในการนำเสนอเนื้อหาในแต่ละหน้า หรือแต่ละเรื่อง ควรมีภาพเคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดความน่าสนใจใน  การเรียนรู้มากขึ้น

5.1.3 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่สร้างขึ้นมีค่า E1เท่ากับ 86.75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่

กำหนดไว้และค่า E2เท่ากับ 86.58 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

5.1.4  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับอนุปริญญา  สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่น 1 ที่เรียนรายวิชา ภาวะผู้นำ  หน่วยจัดวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู  อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

5.1.5 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาภาวะผู้นำ อยู่ในระดับมาก (  = 3.94) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.25

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: