อภิปรายผล

อภิปรายผล

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาภาวะผู้นำ  ของนักศึกษาระดับอนุปริญญา  สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่น 1 ที่เรียนรายวิชา ภาวะผู้นำ  หน่วยจัดวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู  อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู สรุปผลได้ดังนี้

5.2.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาภาวะผู้นำ  สำหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา ใช้แนวทางจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านเนื้อหา และด้านคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา กำหนดเนื้อหาบทเรียนให้สอดคล้อง เหมาะสมกับหลักสูตรระดับการเรียนรู้ของนักศึกษา มุ่งให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนแนวทางการวัดและประเมินผล ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการเป็นผู้นำ  ในส่วนของผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้กำหนดรูปแบบองค์ประกอบกิจกรรม การนำเสนอบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน รายวิชา ภาวะผู้นำ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 ด้าน ทำการประเมิน เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขทำให้ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่น่าสนใจ สอดคล้องกับการออกแบบกระบวนการเรียนการสอนของ Gagne ความแตกต่างระหว่างบุคคล และหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ของมนุษย์ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทั้งสองด้านได้พิจารณาจากคุณสมบัติของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น4 หน่วยการเรียนรู้  ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนเนื้อหาใดก่อนก็ได้ โดยเนื้อหาจะประกอบด้วยภาพ และตัวอักษร กรอบคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบรวมอยู่ด้วยกัน การทำแบบทดสอบ ผู้เรียนก็สามารถทราบผลได้ทันที เป็นการตอบสนองการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถย้อนกลับไปศึกษาเนื้อหาที่ผ่านมาแล้วซ้ำได้ ปัจจัยสนับสนุนต่อมาก็คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทำอย่างมีแบบแผน เป็นระบบ มีขั้นตอนในการปรับปรุงพัฒนา

5.2.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา ภาวะผู้นำ  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมานั้น ได้มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 86.75/86.58 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ เกณฑ์ 80/80 เนื่องจากในการหาประสิทธิภาพ E1 การเรียนเนื้อหาแต่ละหน่วยการเรียนรู้ มีน้อย ส่วนในการหาประสิทธิภาพ E2เนื่องจากเนื้อหาการเรียนทั้ง 4 หน่วยการเรียนรู้ มีมากทำให้นักศึกษาจำไม่ได้ แต่สามารถทบทวนบทเรียนได้ การ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา ภาวะผู้นำ สำหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา ผู้รายงาน ได้สร้างขึ้น และพัฒนาตามขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนานับตั้งแต่การได้รับแนวทางและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา  จำนวน 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จำนวน 3 ท่าน เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้มีเนื้อหาองค์ประกอบตรงตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและคุณภาพ หลังจากสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสร็จแล้ว ผู้เชี่ยวชาญทั้งสองด้าน ยังต้องตรวจสอบให้คำแนะนำในการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีรูปแบบที่น่าสนใจ  คือมี ทั้งภาพและเสียงประกอบคำบรรยาย การให้ผลย้อนกลับมายังตัวผู้เรียน เพื่อทำกิจกรรมได้ถูกต้อง ทำให้ผู้เรียนสนใจ สนุกสนานไปกับการเรียน ประกอบกับความสวยงามของตัวบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทำให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียน โดยได้มีการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กับกลุ่มทดลอง 3 คน จากการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียน     อยู่ในระดับปานกลาง และอ่อน อย่างละ 1 คน จากการทดลองพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประสิทธิภาพ 70.84/79.17 แสดงว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 60/60 ที่ตั้งไว้ ผู้รายงานก็ได้ปรับปรุงเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทำให้เมื่อทำการทดลองกับกลุ่ม9คนโดยตั้งประสิทธิภาพไว้ที่เกณฑ์70/70ได้ผลการทดลองออกมามีค่า เท่ากับ 71.11/80.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุประการหนึ่ง ที่ส่งผลให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เมื่อนำไปทดลองจริง จึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

5.2.3 จากการศึกษา พบว่า นักศึกษาที่เรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาภาวะผู้นำมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาภาวะผู้นำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 ด้วยคะแนนการทดสอบ ก่อนเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 17.16 และ คะแนนการทดสอบหลังเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 34.63 จะเห็นได้ว่าคะแนน ก่อนเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาภาวะผู้นำ อยู่ในระดับที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ เนื่องจากผู้เรียนที่เข้าเรียนในวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู มีความแตกต่างทั้งในด้าน อายุ  การมีงานทำ และการที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่หยุดเรียนมานานเข้ามาศึกษาต่อ อีกทั้งสภาพแวดล้อม ของนักศึกษาเอง อยู่ในชุมชนเกษตรกรรม  เมื่อนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา ภาวะผู้นำ มาให้นักศึกษาได้เรียนรู้ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ ระดับ .01  เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  รายวิชา ภาวะผู้นำ ได้ผ่านการพัฒนามาอย่างเป็นขั้นตอน ทำให้บทเรียนมีความสมบูรณ์ นำเสนอได้อย่างดี นักศึกษามีความสนใจ กระตือรือร้น และมีความสุขในการเรียนอย่างต่อเนื่อง

5.2.4 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาภาวะผู้นำ พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  โดยภาพรวมนักศึกษาชอบบทเรียนนี้ เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาภาวะผู้นำ เป็นบทเรียนที่สร้างความแปลกใหม่เนื่องจากนักศึกษาไม่เคยได้เรียนด้วยวิธีการนี้มาก่อน ในการเรียนรู้ของนักศึกษา สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถทบทวนความรู้ที่ยังไม่เข้าใจ ให้มีความเข้าใจชัดเจนได้ยิ่งขึ้น ในการเรียนรู้จากการฟัง การอ่านและการศึกษา ตามความพอใจของตนเอง ในตัวของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความน่าสนใจเนื้อหาชัดเจน เข้าใจง่าย   ส่วนการทดสอบ นักศึกษามีความเห็นว่าการทดสอบตรงกับเนื้อหาที่เรียนและมีความพึงพอใจกับคะแนนที่ได้ ด้านสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การสอนแปลกใหม่ น่าสนใจ ช่วยให้การเรียนในเนื้อหาง่ายขึ้น     สอดคล้องกับ     กิดานันท์ มลิทอง (2536 ) ได้กล่าวว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สามารถให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจ คือ คอมพิวเตอร์ช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนให้แก่ผู้เรียน มีการใช้สี ภาพลายเส้นที่ดูคล้ายการเคลื่อนไหว เสียงดนตรี เป็นการเพิ่มความเหมือนจริง และเร้าใจผู้เรียนให้เกิดความอย่างรู้ อยากเรียนมากขึ้น ใช้ในการเรียนรู้รายบุคคลได้เป็นอย่างดี ให้ความเป็นส่วนตัวแก่ผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจที่ดีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: