เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ผู้รายงานได้ดำเนินการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้โปรแกรม Adobe  Captivate v.3ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ใช้ในการศึกษา เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา ภาวะผู้นำ  มีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือดังนี้

                          1) วิเคราะห์หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชน (ฉบับปรับปรุง)  พุทธศักราช 2549 เกี่ยวกับ จุดประสงค์รายวิชา คำอธิบายรายวิชา ภาวะผู้นำ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อไป

  2) นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา รายวิชาภาวะผู้นำจำนวน 3 คน

ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จำนวน 3 คน มาสรุปเป็นแนวทางในการวางแผนการทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

  3) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  4) รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับหลักสูตรรายวิชา และข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์

ผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 6 คน พิจารณาจัดทำแผนผังบทเรียน(Storyboard)

  5)จัดทำแผนผังบทเรียน (Storyboard) โดยการกำหนดโครงสร้างและขอบเขตของตัววัตถุประสงค์ เนื้อหา ตลอดจนองค์ประกอบของบทเรียน นำเสนอผู้เชี่ยวชาญรวม 6 คนเพื่อขอคำแนะนำในการเขียนโปรแกรม

  6) จัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยเขียนโปรแกรมให้บทเรียนให้ครอบคลุมเนื้อหา วัตถุประสงค์ ตามแผนผังบทเรียน (Storyboard) ที่กำหนดไว้

  7) นำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างเสร็จแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ รวม 6 คน ตรวจสอบความเหมาะสม ถูกต้อง เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีประสิทธิภาพ ในการหาประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กำหนดเกณฑ์ 80/80 กล่าวคือ

80 ตัวแรก หมายถึง ร้อยละของคะแนนจากการทำทดสอบระหว่างเรียน โดยคิด

เป็นค่าคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

80 ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละของคะแนนจากการทำแบบทดสอบหลังเรียน เมื่อ

เสร็จสิ้นการเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยคิดเป็นค่าคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง6 คน ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน  รายวิชา ภาวะผู้นำ  พบว่าภาพรวม ค่าเฉลี่ย ( = 3.55 )  อยู่ในระดับดีมาก โดยด้าน ส่วนนำของบทเรียน ค่าเฉลี่ย ( = 3.33 ) อยู่ในระดับดี  ด้านเนื้อหาบทเรียน ค่าเฉลี่ย ( =3.55) อยู่ในระดับดีมาก ด้านการใช้ภาษา ค่าเฉลี่ย ( = 3.50 ) อยู่ในระดับดี  ด้านการออกแบบระบบการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ย( =3.66) อยู่ในระดับดีมาก ด้านส่วนประกอบด้านมัลติมีเดีย ค่าเฉลี่ย ( =3.50)  อยู่ในระดับดี   ด้านการออกแบบปฏิสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย ( =3.50) อยู่ในระดับดี

 

การทดลองกลุ่มเล็ก

การดำเนินการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1) หาประสิทธิภาพรายบุคคล(One – to – one Tryout) (1 : 1) จากนักศึกษา  สาขาวิชา    การปกครองท้องถิ่น หน่วยจัดการศึกษา สถานีตำรวจภูธรศรีบุญเรือง  จำนวน 3 คน ที่มีความสามารถทางการเรียน เก่ง ปานกลาง และอ่อน โดยพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม

เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 60/60  จากนั้นนำคะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบระหว่างเรียน

กับคะแนนการสอบหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาภาวะผู้นำ  มาคำนวณหา

ประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขและปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้ดีขึ้น

จากการทำแบบทดสอบในแต่ละหน่วยโดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนได้มากกว่าก่อนเรียน เมื่อหาค่า E1 / E2 ได้เท่ากับ 70.84 / 79.17 แสดงว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

2) หาประสิทธิภาพกลุ่มย่อย (Small Group Tryout) จากนักศึกษา  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หน่วยจัดการศึกษา สถานีตำรวจภูธรศรีบุญเรือง  จำนวน 9 คน ที่มีความสามารถทางการเรียน เก่ง ปานกลาง และอ่อน โดยพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 จากนั้นนำคะแนนที่ได้จากทำแบบทดสอบระหว่างเรียน กับ คะแนนการสอบหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาภาวะผู้นำ มาคำนวณหาประสิทธิภาพเพื่อแก้ไข

และปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้ดีขึ้น

จากการทำแบบทดสอบในแต่ละหน่วยโดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ได้มากกว่าก่อนเรียน เมื่อหาค่า E1 / E2 ได้เท่ากับ 71.11 / 80.83 แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: