Posted by: นายสายศิลป์ สายืน | ธันวาคม 8, 2008

เรื่อง ภาวะผู้นำ ของนักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง                   รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภาวะผู้นำ ของนักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

ผู้รายงาน                นายสายศิลป์  สายืน

สถานที่                  วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 

                                สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ปีการศึกษา              2551

………………………………………………………………………………

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง ภาวะผู้นำ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่องภาวะผู้นำ       3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักศึกษาระดับอนุปริญญา ที่มีต่อบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภาวะผู้นำ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับอนุปริญญา สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่น 1 ที่เรียนรายวิชา ภาวะผู้นำ  หน่วยจัดวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู  อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 30 คน คัดเลือกโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย  จำนวน  30  คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาภาวะผู้นำ นักศึกษาระดับอนุปริญญา  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาวะผู้นำ 4)แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ เพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา ภาวะผู้นำ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าสถิติพื้นฐาน และค่าสถิติที (t-test)

 

ผลการทดลองพบว่า

1) แนวคิดของผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับรูปแบบ องค์ประกอบ และการนำเสนอที่มีวัตถุประสงค์ เนื้อหาแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ภายในเนื้อหา เป็นภาพนิ่ง และกรอบคำอธิบายเพิ่มเติม ที่มีเสียงบรรยาย นำเสนอเป็นขั้นตอนที่มีความน่าสนใจ เลือกเรียนหัวข้อต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ

2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นมีค่าตัว E1 เท่ากับ 86.75 E2 เท่ากับ 86.58 ซึ่งสูงกว่า

เกณฑ์ที่กำหนดไว้

3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01

4) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา ภาวะผู้นำ  อยู่ในระดับมาก

ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา ภาวะผู้นำ ในการเรียนรู้ของนักศึกษา สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถทบทวนความรู้ที่ยังไม่เข้าใจ ให้มีความเข้าใจชัดเจนได้ยิ่งขึ้น ในการเรียนรู้จากการฟัง การอ่านและการศึกษา ตามความพอใจของตนเอง ในตัวของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความน่าสนใจเนื้อหาชัดเจน เข้าใจง่าย  ส่วนการทดสอบ นักศึกษามีความเห็นว่าการทดสอบตรงกับเนื้อหาที่เรียนรู้และมีความพึงพอใจกับคะแนนที่ได้ ด้านสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การสอนแปลกใหม่ น่าสนใจ ช่วยให้การเรียนในเนื้อหาง่ายขึ้น

Advertisements

Responses

  1. ดีมาก


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: