ผลการทดลองพบว่า

ผลการทดลองพบว่า

1) แนวคิดของผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับรูปแบบ องค์ประกอบ และการนำเสนอที่มีวัตถุประสงค์ เนื้อหาแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ภายในเนื้อหา เป็นภาพนิ่ง และกรอบคำอธิบายเพิ่มเติม ที่มีเสียงบรรยาย นำเสนอเป็นขั้นตอนที่มีความน่าสนใจ เลือกเรียนหัวข้อต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ

2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นมีค่าตัว E1 เท่ากับ 86.75 E2 เท่ากับ 86.58 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา ภาวะผู้นำ  อยู่ใน ระดับมาก

ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา ภาวะผู้นำ ในการเรียนรู้ของนักศึกษา สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถทบทวนความรู้ที่ยังไม่เข้าใจ ให้มีความเข้าใจชัดเจนได้ยิ่งขึ้น ในการเรียนรู้จากการฟัง การอ่านและการศึกษา ตามความพอใจของตนเอง ในตัวของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความน่าสนใจเนื้อหาชัดเจน เข้าใจง่าย  ส่วนการทดสอบ นักศึกษามีความเห็นว่าการทดสอบตรงกับเนื้อหาที่เรียนรู้และมีความพึงพอใจกับคะแนนที่ได้ ด้านสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การสอนแปลกใหม่ น่าสนใจ ช่วยให้การเรียนในเนื้อหาง่ายขึ้น

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: